วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ISSN 2774-0242 (Online)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1   กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
คลิกอ่านต่อ...
 

พิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประจำปี 2564
ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)   
ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
แจ้งให้ทราบ : ช่อง YouTube ของสถาบันฯ เปิดเข้าใช้งานแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
อรอุมา แถบเงิน นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 60
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม
ทำโครงงานเพาะมะพร้าวน้ำหอมขายสร้างรายได้แก่ครอบครัว

คลิกชมวิดิโอ...

เรียน ม.ชีวิต
พิชิตหนี้ แปดสิบล้านบาท หมดภายในสามปี

ไชยา ตรีสุวรรณ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 58
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม

คลิกชมวิดิโอ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมวิดิโอ...

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน Story Telling

คลิกชมวิดิโอ 1... คลิกชมวิดิโอ 2...

นักศึกษาต้นแบบ

คลิกชมวิดิโอ...

ชัยพร พรหมพันธุ์ / ประเสริฐ นพคุณขจร
โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ / ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
อัมพร ด้วงปาน / เคล้า แก้วเพชร
พระราชโพธิวรคุณ

คลิกชมวิดิโอ...

พระครูพิพัฒนโชติ / พระราชธรรมสุธี
เลี่ยม บุตรจันทา / สมทรง แสงตะวัน / สุชล สุขเกษม

คลิกชมวิดิโอ...

พระธรรมโมลี ดร. / พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
นิคม พรหมมาเทพย์ / บุญปรอด เจริญฤทธิ์

คลิกชมวิดิโอ...
-->
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำนักอธิการบดี สำนักวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภายใน
กิจการสภาสถาบันฯ ทะเบียนและประเมินผล สารบรรณ บุคคล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุ ร้านสวัสดิการ ม.ชีวิต ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์


  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน