แนะนำสถาบัน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(มหาวิทยาลัยชีวิต)

สถาบันที่จัดการศึกษาเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานี ม.ชีวิต

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมวิดิโอ...

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน Story Telling

คลิกชมวิดิโอ 1... คลิกชมวิดิโอ 2...

นักศึกษาต้นแบบ

คลิกชมวิดิโอ...

  Screen Resolution