ประจำปี 2561-2562
 
รุ่นปีกลุ่มจำนวน
2/255927 
184 
1/2559217 
1183 
1/2557141 
132 
1/2556181 
171 
1/2555201 
รวม297 
หมายเหตุ
 
1) นักศึกษาท่านใดที่คาดว่าจบแต่ไม่มีรายชื่อ
    ให้ติดต่อสอบถามเบื้องต้นยังศูนย์ที่ท่านเรียนก่อน
2) ทุกท่านที่มีรายชื่อกรุณาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
    ผ่านยังศูนย์ที่ท่านเรียนให้เรียบร้อย
3) การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา
    ท่านต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต
    และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4) ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆ
    ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ
    ทำให้การดำเนินการบางเรื่องอาจล่าช้า
    นักศึกษากรุณาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจาก
    สถาบันฯ หรือ ศูนย์ฯ ที่ท่านเรียน ทั้งนี้เพื่อให้
    การดำเนินการต่างๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน