ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
sakpongh@life.ac.th
โทร. 081-3694614
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552
  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530
  ชุดโครงการประสานงานวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดมหาสารคาม (ทุนวิจัย สกว.)
  การจัดการความรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
ในสถานศึกษาและชุมชน (วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
  เครือข่ายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ในท้องถิ่น (สนับสนุนโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน