การจัดการเรียนการสอน
โครงงานชีวิต-กิจกรรมชุมชน
การประเมินผลการเรียน
แหล่งองค์ความรู้
กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยชีวิต
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ปริญญาชีวิต ศิษย์เก่า
กองทุนการศึกษา
อาจารย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์พิเศษ
บันทึกการสอนและ มคอ.5 มคอ.6
การประเมินอาจารย์
หลักสูตรและสาขาวิชา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ การบริหารคณะศิลปศาสตร์
ความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
แผนดำเนินงาน
ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ
ติดต่อคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
13/2 ม.1 ต.บางคนที
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
arts@life.ac.th
โทร. 034-757452 ต่อ 150
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
samartc@life.ac.th
โทร. 088-8245-514
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์วัชรี อรุณราช
watchareea@life.ac.th
โทร. 081-0105078
  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน