แนะนำคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


ปรัชญา
จัดการเรียนรู้ด้วยปัญญา และการปฏิบัติจริง
ปณิธาน
มุ่งพัฒนาชีวิต ครอบครัว และชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน
วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการชุมชน
2. วิจัยและพัฒนาพื้นที่และชุมชน
3. บริการวิชาการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน
4. ทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
คณบดี
  Screen Resolution