ภาคเรียนที่ 2/2566
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2566
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 3/2565
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2565
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2565
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 3/2564
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/256
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2564
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 3/2563
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2563
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2563
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่
      วีดีโอบรรยายรายวิชา
           ID4008 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก
               บรรยายโดย อาจารย์ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ
 

ภาคเรียนที่ 3/2562
      ไฟล์เอกสาร มคอ.3
           ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่
      วีดีโอบรรยายรายวิชา
           ID4003 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน
               บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
           ID4006 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน
               บรรยายโดย อาจารย์ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ
           SE4002 วิถีอาเซียน
               บรรยายโดย อาจารย์ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ
           GE4004 ชุมชนเข้มแข็ง
               บรรยายโดย อาจารย์ทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์
 
           GE4005 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
               บรรยายโดย อาจารย์ทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์
 
           GE4006 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
               บรรยายโดย อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร
                ไฟล์ที่ 1    ไฟล์ที่ 2    ไฟล์ที่ 3
           LD4009 การพัฒนาชีวิต 9
               บรรยายโดย อาจารย์ปรีชา รักษ์เมือง
 
      วีดีโอบรรยายพิเศษ
           การค้นหาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์หรือปรับใช้ในชีวิตปัจจุบัน
               บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ (อธิการบดี)
           ความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
               บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ (อธิการบดี)

เอกสารอ่านประกอบ

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน