สมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำสถาบัน
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(มหาวิทยาลัยชีวิต)

สถาบันที่จัดการศึกษาเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานี ม.ชีวิต

เรียน ม.ชีวิต
เหมือนติดอาวุธทางปัญญาถึงแก่ชราก็มีค่าต่อสังคม

นาวาเอกทวี เชื่อชูชาติ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 54
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม

คลิกชมวิดิโอ...

ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
อรอุมา แถบเงิน นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 60
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม
ทำโครงงานเพาะมะพร้าวน้ำหอมขายสร้างรายได้แก่ครอบครัว

คลิกชมวิดิโอ...

เรียน ม.ชีวิต
พิชิตหนี้ แปดสิบล้านบาท หมดภายในสามปี

ไชยา ตรีสุวรรณ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 58
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม

คลิกชมวิดิโอ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมวิดิโอ...

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน Story Telling

คลิกชมวิดิโอ 1... คลิกชมวิดิโอ 2...

นักศึกษาต้นแบบ

คลิกชมวิดิโอ...

ชัยพร พรหมพันธุ์ / ประเสริฐ นพคุณขจร
โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ / ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
อัมพร ด้วงปาน / เคล้า แก้วเพชร
พระราชโพธิวรคุณ

คลิกชมวิดิโอ...

พระครูพิพัฒนโชติ / พระราชธรรมสุธี
เลี่ยม บุตรจันทา / สมทรง แสงตะวัน / สุชล สุขเกษม

คลิกชมวิดิโอ...

พระธรรมโมลี ดร. / พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
นิคม พรหมมาเทพย์ / บุญปรอด เจริญฤทธิ์

คลิกชมวิดิโอ...

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำนักอธิการบดี สำนักวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภายใน
กิจการสภาสถาบันฯ ทะเบียนและประเมินผล สารบรรณ บุคคล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุ ร้านสวัสดิการ ม.ชีวิต ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน