นายวิเชียร วชิรเสรีชัย
wichenv@life.ac.th
โทร. 084-0905-799
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  - เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
- เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์
- เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต
- คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
- อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
- หัวหน้างานห้องสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์
- กรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะทำงานและเลขานุการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล
- คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
- หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
- คณะทำงานถ่ายทำวิดีโอนักศึกษาต้นแบบ
- คณะทำงานบริหารจัดการเอกสาร หนังสือ และสื่อประกอบการเรียนการสอน
- กรรมการฝ่ายวิชาการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
  - งานเขียนหนังสือเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต จำนวน 3 รุ่น
- กองบรรณาธิการ หนังสือปริญญาชีวิต 2 “ฅ ฅนเปลี่ยนแปลง”

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน