ปรัชญา
         ห้องสมุดและสารสนเทศ มุ่งมั่นในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้มือหนึ่ง และข้อมูลของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ในการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วิสัยทัศน์
         ห้องสมุดและสารสนเทศเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่การใช้เทคโนโลยี เป็นภาคีกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต”

พันธกิจ
         4.1 แสวงหา จัดระบบ และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้พร้อมเพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ
         4.2 รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้มือหนึ่งที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
         4.3 รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน
         4.4 พัฒนาห้องสมุดดิจิตอลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         4.5 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน

อัตลักษณ์
         เครือข่ายสร้างการเรียนรู้ การเรียนรู้สร้างเครือข่าย

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน