นโยบายห้องสมุดและสารสนเทศ
         1. นโยบายด้านการดำเนินงานการจัดการสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดำเนินงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ส่งเสริม ให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงเพื่อให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ และครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ด้วยกระบวนงานที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน
         2. นโยบายด้านบริการสารสนเทศ ดำเนินการบริการสารสนเทศที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในแง่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการ
         3. นโยบายด้านเทคโนโลยีห้องสมุด สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการในทุกภารกิจ
         4. นโยบายด้านการบริหารจัดการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ของงานห้องสมุดและสารสนเทศด้วยความโปร่งใสบนความร่วมมือของบุคลากรทุกคน
         5. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในการให้ความรู้การดำเนินงานห้องสมุดโดยให้ ความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต และหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
         6. นโยบายด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และสถาบันหลักของชาติโดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและผู้ใช้บริการห้องสมุด

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน