ระบบรับสมัครนักศึกษา 1/2566
ระดับปริญญาโท

หน้าเว็บสถาบัน กรอกข้อมูลสมัคร รายชื่อผู้สมัคร

( ข้อมูลผู้สมัคร )  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 
แผนการเรียน  
คำนำหน้า
 
ชื่อ    สกุล
 
เพศ        เลขประจำตัวประชาชน
 
วันเกิด  วันที่   เดือน   พ.ศ.
ที่ปัจจุบันติดต่อได้
 
บ้านเลขที่    หมู่
 
จังหวัด อำเภอ/เขต
 
ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
 
โทรศัพท์มือถือ

ระบบปิดรับสมัครแล้ว