ระบบรับสมัครนักศึกษา 2/2563
ระดับปริญญาโท

หน้าเว็บสถาบัน กรอกข้อมูลสมัคร รายชื่อผู้สมัคร

( ข้อมูลผู้สมัคร )  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
แผนการเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
โทรศัพท์มือถือ