หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
  คุณวุฒิปริญญา
ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
B.A.(Integrated Life and Community Development)
  ปรัชญาของหลักสูตร
เรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความสุขในชีวิต เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ที่เป็น "วิสาหกิจสังคม" (Social enterprise) ขยายงานชุมชน เข้าสู่กระบวนการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญาที่เกิดจากท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสร้าง ทางเลือก/ทางรอด ให้ปวงชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and Development -PR&D) เพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สร้างพลังปัญญาให้ชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนขบวนการประชาชนไปสู่สังคมที่ผู้คนพึ่งตนเองได้และมีความสุข
สถาบันอุดมศึกษาผู้ใหญ่ ที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปริวรรต (Transformative Learining) "เรียนมาก สอนน้อย" "ลงมือทำเพื่อเรียนรู้" "เรียนผ่านการปฏิบัติในชีวิตจจริงและชุมชนจริง" "เรียนในชุมชน โดยชุมชนร่วมเรียนรู้ และใช้ปัญหาของชุมชนเป็นเนื้อหาสาระของการเรียน" "เรียนเพื่อสร้างความรู้ใหม่" ทำให้ผู้เรียน "ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ขณะเรียน" มีสมรรถนะในการจัดการชีวิตและจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนแล้วสามารถอยู่อย่างมีศักดื์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตน
  ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
Bachelor of Arts Program in Integrated Life and Community Development
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
กลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน
กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
  รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
- ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐาน
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558
  รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
อาจเรึยนจบได้ใน 3 ปี (มีภาคฤดูร้อน)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
  ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)
  ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Community Entrepreneurship and Life Development)
ชื่อย่อ : B.A. (Community Entrepreneurship and Life Development)
  ปรัชญาของหลักสูตร
“เรียนรู้สู่การประกอบการชุมชน อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข”
  ความสำคัญของหลักสูตร
(1) มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบการชุมชน และนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(2) เน้นการประกอบการที่ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ทุนและภูมิปัญญาของตน ช่วยให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเป็นการประกอบการ ชุมชนที่ให้น้ำหนักกับการเชื่อมโยงการผลิตทั้งสามระดับ คือ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้อยู่ในกระบวนการเดียวกันซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในหมู่เกษตรกรและประชาชนในชนบท
(3) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ ดังนี้
(1) เป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการ
(3) ประกอบกิจการที่นำอดีตมาต่อยอด ปรับให้เป็นปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
(4) ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
(5) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
  รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
(1) อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการชุมชน
(2) ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ตามที่ ก.พ. กำหนด
(3) ครูและครูผู้ช่วยตามที่สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความเห็นชอบ
(4) พนักงานองค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
(5) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
(6) ผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กรภาคประชาชน / กลุ่ม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์ /วิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารองค์กรภาคประชาสังคม และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน
  วัน – เวลาในการดำเนินการจัดการเรียนรู้
วันเสาร์ อาทิตย์ และวัน-เวลาราชการปกติ
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน