โครงสร้างการดำเนินงานห้องสมุดและสารสนเทศ
         การดำเนินงานฝ่ายหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหัวหน้างานห้องสมุดและสารสนเทศ ดูแลควบคุมการดำเนินงานภายในส่วนงานแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 สายงาน คือ การดำเนินงานในส่วนห้องสมุดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
         บุคลากรของงานห้องสมุดและสารสนเทศ มีบุคลากรประจำ ดังต่อไปนี้
1.
 นายวิเชียร วชิรเสรีชัย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ
2.
 นางอมรพรรณ บัญฑิตย์
 ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
3.
 นางสาวนัชชาพร ชวนใช้
 ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ (ปฏิบัติงานบรรณารักษ์)

คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ
 ที่ปรึกษา
2.
 ดร.ปรีชา อุยตระกูล
 ประธานกรรมการ
3.
 ดร.ทวิช บุญธิรัศมี
 กรรมการ
4.
 นายสุรศักดิ์ สุขมาก
 กรรมการ
5.
 นายประเสริฐ โต๊ะเหม
 กรรมการและเลขานุการ
6.
 นายวิเชียร วชิรเสรีชัย
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล
1.
 นายประเสริฐ โต๊ะเหม
 หัวหน้าคณะทำงาน
2.
 นายสุรศักดิ์ สุขมาก
 คณะทำงาน
3.
 นายยศสันต์ ไชยสุภา
 คณะทำงาน
4.
 นายทรงวุฒิ แสงใส
 คณะทำงาน
5.
 นายวิเชียร วชิรเสรีชัย
 คณะทำงานและเลขานุการ
6.
 นางอมรพรรณ บัญฑิตย์
 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
7.
 นางสาวนัชชาพร ชวนใช้
 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 
  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน