บริการ
ทรัพยากรหอสมุด (OPAC)
e-Books
ระเบียบหอสมุด
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
e-Databases
ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา
ฐานข้อมูลผลสำเร็จนักศึกษา
ฐานข้อมูลห้องเรียนชุมชน
ฐานข้อมูลพื้นที่วิจัยบัณฑิตศึกษา
ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ติดต่อหอสมุดฯ
สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
13/2 ม.1 ต.บางคนที
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 034-757452 ต่อ 103
  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน