แนะนำสำนักหอสมุดและสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


ปรัชญา
............................
วิสัยทัศน์
............................
พันธกิจ
............................


นายวิเชียร วชิรเสรีชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
  Screen Resolution