สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
75120

โทรศัพท์ 034 757 452 - 4
โทรสาร 034 757 460
อีเมล์ info@life.ac.th
แผนที่ตั้งสถาบัน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
163สำนักอธิการบดี
0งานสารบรรณ
146งานกิจการสภาสถาบันฯ ประสานภาคี และ ศรช.
163งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิเทศสัมพันธ์
164งานการคลังและการเงิน
163งานบุคคล
-งานสื่อสารองค์กร
167งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และพัสดุ
203ร้านสวัสดิการ ม.ชีวิต

146สำนักวิชาการและวิจัย
151งานทะเบียนและประเมินผล
146งานประกันคุณภาพ
-งานวิจัยและพัฒนา
-งานบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

103สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

150คณะศิลปศาสตร์
150หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
150งานพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และทุนการศึกษา

161สำนักบัณฑิตศึกษา
160หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

149ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
-งานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและชุมชน
-งานพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
-งานลงทุน/ร่วมทุน