กรรมการสภาวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ดร.ปรีชา อุยตระกูล
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิติภรณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสรา สุขสถานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ดร.ทวิช บุญธิรัศมี
คณบดีบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
9. นายศุภกร คุรุการเกษตร
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
กรรมการ
10. นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
11. ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวชฎาพรณ์ เตียวสกุล
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาววัชรี อรุณราช
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ดร.ปรีชา อุยตระกูล
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิติภรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสรา สุขสถาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ดร.ทวิช บุญธิรัศมี
คณบดีบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
9. นายศุภกร คุรุการเกษตร
ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
กรรมการ
10. นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
11. ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวชฎาพรณ์ เตียวสกุล
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาววัชรี อรุณราช
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ