กรรมการสภาสถาบัน
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณานายกสภาสถาบัน
2. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์กรรมการสภา
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ดร.จิตร สิทธีอมรกรรมการสภา
4. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญกรรมการสภา
5. รองศาสตราจารย์สมภพ ฐิตะวสันต์กรรมการสภา
6. ดร.เดชรัต สุขกำเนิดกรรมการสภา
7. ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์กรรมการสภา
8. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณกรรมการสภา
9. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์กรรมการสภา
10. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุลกรรมการสภา
11. นางสุนี ไชยรสกรรมการสภา
12. ดร.ทวิช บุญธิรัศมีกรรมการสภา
13. ผศ.จำนงค์ แรกพินิจกรรมการสภา (อธิการบดี)