กรรมการสภาสถาบัน
1. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณนายกสภาสถาบัน
2. ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์กรรมการสภาสถาบัน
3. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์กรรมการสภาสถาบัน
4. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์กรรมการสภาสถาบัน
5. นายมรกต พิธรัตน์กรรมการสภาสถาบัน
6. นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์กรรมการสภาสถาบัน
7. ดร.เดชรัต สุขกำเนิดกรรมการสภาสถาบัน
8. นายบุญมาก ปุราสะเกกรรมการสภาสถาบัน
9. นายอุทัย ดำรงธรรมกรรมการสภาสถาบัน
10. นายธีรัศมิ์ พูลนวลกรรมการสภาสถาบัน
11. ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่งกรรมการสภาสถาบัน
12. รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอดกรรมการสภาสถาบัน
13. นายวัลลภ พริ้งพงษ์กรรมการสภาสถาบัน
14. ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวลกรรมการสภาสถาบัน (อธิการบดี)
15. นางสาวกรรณิกา ปัญญาวงค์เลขานุการสภาสถาบัน
16. นายภูมิใจ ไร่ดีผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน