ผู้บริหารสถาบัน
 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจอธิการบดี
 นายสมมาตร คงเรืองผู้ช่วยอธิการบดี
 นายประภาส สุทธิอาคารผู้ช่วยอธิการบดี
 นายทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์ผู้ช่วยอธิการบดี
 รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาลคณบดีสำนักบัณฑิตศึกษา
 ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวลคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 นายวิชิต นันทวรวันผอ.ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
 นางสาวชฎาพรณ์ เตียวสกุลผอ.สำนักอธิการบดี
 นายประเสริฐ โต๊ะเหมผอ.สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
 นายสมมาตร คงเรืองประธานกรรมการ ศรป.สุโขทัย
 นายสัญญา สร้อยเสนาประธานกรรมการ ศรป.อุดรธานี
 นายนิต อารีเอื้อประธานกรรมการ ศรป.ศรีสะเกษ
 ดร.ชยพล แก้วสารภูมิประธานกรรมการ ศรป.ชัยภูมิ
 นายปรีชา รักษ์เมืองประธานกรรมการ ศรป.สุราษฎร์ธานี
 นายพินิต จันทน์เสนะประธานกรรมการ ศรป.สงขลา