ผู้บริหารสถาบัน
 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจอธิการบดี
 ดร.ปรีชา อุยตระกูลรองอธิการบดี
 ร.ต.ต. ดร.พลกฤต สงวนศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดี
 นายประภาส สุทธิอาคารผู้ช่วยอธิการบดี
 นายอัครวิทย์ หมื่นกุลผู้ช่วยอธิการบดี
 ดร.ทวิช บุญธิรัศมีคณบดีสำนักบัณฑิตศึกษา
 ดร.สามารถ จันทร์สูรย์คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 นายวิชิต นันทวรวันผอ.ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
 นางสาวชฎาพรณ์ เตียวสกุลผอ.สำนักอธิการบดี
 นายวิเชียร วชิรเสรีชัยรักษาการ ผอ.สำนักหอสมุดและสารสนเทศ
 นายสมมาตร คงเรืองผอ.ศรป.สุโขทัย
 นายสัญญา สร้อยเสนาผอ.ศรป.อุดรธานี
 ดร.วิทยา ลิ้มจิตรกรผอ.ศรป.ศรีสะเกษ
 นางสาวสมจิตต์ มุ่งอ้อมกลางผอ.ศรป.ชัยภูมิ
 นายปรีชา รักษ์เมืองผอ.ศรป.สุราษฎร์ธานี
 นายสมนึก ยอดเอียดผอ.ศรป.สงขลา