ผู้บริหารสถาบัน
 ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวลอธิการบดี
 รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาลคณบดีสำนักบัณฑิตศึกษา
 อาจารย์ภูมิใจ ไร่ดีคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 นางสาวชฎาพรณ์ เตียวสกุลผอ.สำนักอธิการบดี
 นายประเสริฐ โต๊ะเหมผอ.สำนักหอสมุดและสารสนเทศ