ด้วยวารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2564) ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
มีความประสงค์ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้สนใจ ตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการของวารสาร
ในประเด็นองค์ความรู้ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยจัดส่งต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด ได้ที่ กองจัดการวารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น
E-mail : lifejournal@life.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 034 757 453 -9 ต่อ 144 หรือ
อาจารย์อภิชาติ มหาราชเสนา หมายเลขโทรศัพท์ 082 642 4625

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์ในการทำบทความวิชาการ
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน